Podatność CVE-2009-2864


Publikacja: 2009-09-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cisco Unified Communications Manager (aka CUCM, formerly CallManager) 5.x before 5.1(3g), 6.x before 6.1(4), 7.0.x before 7.0(2a)su1, and 7.1.x before 7.1(2) allows remote attackers to cause a denial of service (service restart) via malformed SIP messages, aka Bug ID CSCsz95423.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 
Cisco -> Unified communications manager 

 Referencje:
http://tools.cisco.com/security/center/viewAlert.x?alertId=18883
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/53447
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2757
http://www.securitytracker.com/id?1022931
http://www.securityfocus.com/bid/36496
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080af8118.shtml
http://secunia.com/advisories/36836
http://osvdb.org/58344

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top