Podatność CVE-2009-2874


Publikacja: 2009-10-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The TimesTenD process in Cisco Unified Presence 1.x, 6.x before 6.0(6), and 7.x before 7.0(4) allows remote attackers to cause a denial of service (process crash) via a large number of TCP connections to ports 16200 and 22794, aka Bug ID CSCsy17662.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified presence server 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080afc930.shtml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/53772
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2915
http://www.securityfocus.com/bid/36675
http://securitytracker.com/id?1023018
http://secunia.com/advisories/37039

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top