Podatność CVE-2009-3122


Publikacja: 2009-09-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Ajax Table module 5.x for Drupal does not perform access control, which allows remote attackers to delete arbitrary users and nodes via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Chris shattuck -> Ajaxtable 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/52818
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2452
http://www.securityfocus.com/bid/36165
http://www.osvdb.org/57435
http://secunia.com/advisories/36497
http://drupal.org/node/560298

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top