Podatność CVE-2009-4135


Publikacja: 2009-12-11   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The distcheck rule in dist-check.mk in GNU coreutils 5.2.1 through 8.1 allows local users to gain privileges via a symlink attack on a file in a directory tree under /tmp.

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Coreutils 
Fedoraproject -> Fedora 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://git.savannah.gnu.org/cgit/coreutils.git/commit/?id=ae034822c535fa5
http://marc.info/?l=oss-security&m=126030454503441&w=2
http://www.mail-archive.com/bug-coreutils@gnu.org/msg18779.html
http://www.mail-archive.com/bug-coreutils@gnu.org/msg18787.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2009/12/08/4
http://www.securityfocus.com/bid/37256
http://www.ubuntu.com/usn/USN-2473-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3453
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/54673
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=545439
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-December/msg00954.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-December/msg00972.html

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top