Podatność CVE-2009-4727


Publikacja: 2010-03-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in x/login in JungleScripts Ajax Short Url Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the username parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Junglescripts -> Ajax short url script 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/2124
http://www.milw0rm.com/exploits/9332
http://secunia.com/advisories/36132

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top