Podatność CVE-2009-5153


Publikacja: 2018-11-21

Opis:
In Novell NetWare before 6.5 SP8, a stack buffer overflow in processing of CALLIT RPC calls in the NFS Portmapper daemon in PKERNEL.NLM allowed remote unauthenticated attackers to execute code, because a length field was incorrectly trusted.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microfocus -> Netware 

 Referencje:
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=515804
https://download.novell.com/Download?buildid=1z3z-OsVCiE
~
https://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-09-067/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top