Podatność CVE-2009-5159


Publikacja: 2020-03-13

Opis:
Invision Power Board (aka IPB or IP.Board) 2.x through 3.0.4, when Internet Explorer 5 is used, allows XSS via a .txt attachment.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Internet explorer 
Invisioncommunity -> Invision power board 

 Referencje:
http://community.invisionpower.com/topic/300051-invision-power-board-305-released/
https://packetstormsecurity.com/files/83624/Invision-Power-Board-3.0.4-Cross-Site-Scripting.html
https://www.exploit-db.com/exploits/33394
https://www.securityfocus.com/bid/37263/info

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top