Podatność CVE-2010-1439


Publikacja: 2010-06-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
yum-rhn-plugin in Red Hat Network Client Tools (aka rhn-client-tools) on Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 and Fedora uses world-readable permissions for the /var/spool/up2date/loginAuth.pkl file, which allows local users to access the Red Hat Network profile, and possibly prevent future security updates, by leveraging authentication data from this file.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Yum-rhn-plugin 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=585386
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/59114
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1311
http://www.securityfocus.com/bid/40492
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0449.html
http://www.osvdb.org/65063
http://securitytracker.com/id?1024049
http://secunia.com/advisories/39996
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:9232

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top