Podatność CVE-2010-1744


Publikacja: 2010-05-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in product.html in B2B Gold Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alibabaclone -> B2b gold script 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/58265
http://www.securityfocus.com/bid/39830
http://www.exploit-db.com/exploits/12460
http://secunia.com/advisories/39710
http://packetstormsecurity.org/1004-exploits/b2bgoldscript-sql.txt
http://osvdb.org/64212

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top