Podatność CVE-2010-2222


Publikacja: 2019-11-05

Opis:
The _ger_parse_control function in Red Hat Directory Server 8 and the 389 Directory Server allows attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference) via a crafted search query.

Typ:

CWE-476

(NULL Pointer Dereference)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Redhat -> Directory server 
Redhat -> 389 directory server 

 Referencje:
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2010-2222
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2010-2222

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top