Podatność CVE-2010-2794


Publikacja: 2010-08-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The SPICE (aka spice-xpi) plug-in 2.2 for Firefox allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on an unspecified log file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Spice-xpi 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=620356
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2181
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0651.html
http://secunia.com/advisories/41120
http://osvdb.org/67620

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top