Podatność CVE-2010-3472


Publikacja: 2010-09-20   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the Workplace (aka WP) component in IBM FileNet P8 Application Engine (P8AE) 3.5.1 before 3.5.1-021 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Filenet p8 application engine 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2419
http://www.securityfocus.com/bid/43272
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PJ37466
http://secunia.com/advisories/41458
http://download2.boulder.ibm.com/sar/CMA/IMA/00yrk/0/readme-ae351-021.htm

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top