Podatność CVE-2010-3852


Publikacja: 2010-11-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The default configuration of Luci 0.22.4 and earlier in Red Hat Conga uses "[INSERT SECRET HERE]" as its secret key for cookies, which makes it easier for remote attackers to bypass repoze.who authentication via a forged ticket cookie.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> LUCI 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=626504
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/62980
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2900
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2873
http://www.securityfocus.com/bid/44611
http://secunia.com/advisories/42123
http://secunia.com/advisories/42113
http://osvdb.org/69015
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-November/050309.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-November/050246.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2010-November/050244.html
http://git.fedorahosted.org/git/?p=luci.git;a=commit;h=9e0bbf0c5faa198379d945474f7d55da5031cacf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top