Podatność CVE-2010-4144


Publikacja: 2010-11-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in radyo.asp in Kisisel Radyo Script allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the Id parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Kisisel Radyo Script - Multiple Vulnerabilities
FuRty
03.11.2010

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Kisisel radyo script 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/62600
http://www.securityfocus.com/bid/44155
http://www.exploit-db.com/exploits/15270
http://secunia.com/advisories/41816
http://packetstormsecurity.org/1010-exploits/kisiselradyoscript-disclose.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top