Podatność CVE-2010-4404


Publikacja: 2010-12-06   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in the Yannick Gaultier sh404SEF component before 2.1.8.777 for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Anything-digital -> Sh404sef 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/45135
http://twitter.com/jeffchannell/status/8603529560195072
http://secunia.com/advisories/42430
http://dev.anything-digital.com/Forum/Announcements/9100-Urgent-sh404SEF-security-release-Joomla-1.5/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top