Podatność CVE-2010-4515


Publikacja: 2010-12-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Citrix Web Interface 5.0, 5.1, and 5.3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, a different vulnerability than CVE-2007-6477 and CVE-2009-2454.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Web interface 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/3153
http://www.securityfocus.com/bid/45291
http://support.citrix.com/article/CTX127541
http://secunia.com/advisories/39514
http://osvdb.org/69676

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top