Podatność CVE-2010-4771


Publikacja: 2011-03-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability to viewforum.php in S-CMS 2.5 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Matteoiammarrone -> S-cms 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/44994
http://www.exploit-db.com/exploits/15588
http://secunia.com/advisories/42323

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top