Podatność CVE-2010-4849


Publikacja: 2011-09-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in countrydetails.php in Alibaba Clone B2B 3.4 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the es_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Alibabaclone -> Alibaba clone b2b 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/45130
http://www.exploit-db.com/exploits/15650

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top