Podatność CVE-2010-4904


Publikacja: 2011-10-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in the Aardvertiser (com_aardvertiser) component 2.1 and 2.1.1 for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the cat_name parameter in a view action to index.php. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simon philips -> Com aardvertiser 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/2310
http://www.securityfocus.com/bid/43014
http://www.exploit-db.com/exploits/14922
http://secunia.com/advisories/41293

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top