Podatność CVE-2011-0012


Publikacja: 2011-04-18   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The SPICE Firefox plug-in (spice-xpi) 2.4, 2.3, 2.2, and possibly other versions allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the usbrdrctl log file, which has a predictable name.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Spice-xpi 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=639869
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0899
http://www.securitytracker.com/id?1025304
http://www.securityfocus.com/bid/47269
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0426.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top