Podatność CVE-2011-1085


Publikacja: 2020-02-07   Modyfikacja: 2020-02-08

Opis:
CSRF vulnerability in Smoothwall Express 3.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Smoothwall -> Smoothwall express 

 Referencje:
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/03/03/7

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top