Podatność CVE-2011-1208


Publikacja: 2011-05-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
IBM solidDB 4.5.x before 4.5.182, 6.0.x before 6.0.1069, 6.1.x and 6.3.x before 6.3 FP8 (aka 6.3.49), and 6.5.x before 6.5 FP4 (aka 6.5.0.4) does not properly handle the (1) rpc_test_svc_readwrite and (2) rpc_test_svc_done commands, which allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and daemon crash) via a crafted command.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/67019
http://www.zerodayinitiative.com/advisories/ZDI-11-142/
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/1117
http://www.securityfocus.com/bid/47584
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21496106
http://securitytracker.com/id?1025451
http://secunia.com/advisories/44380

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top