Podatność CVE-2011-3372


Publikacja: 2011-12-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
imap/nntpd.c in the NNTP server (nntpd) for Cyrus IMAPd 2.4.x before 2.4.12 allows remote attackers to bypass authentication by sending an AUTHINFO USER command without sending an additional AUTHINFO PASS command.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cyrus -> Imapd 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=740822
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-1508.html
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2011:149
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2318
http://securitytracker.com/id?1026363
http://secunia.com/secunia_research/2011-68
http://secunia.com/advisories/46093
http://git.cyrusimap.org/cyrus-imapd/commit/?id=77903669e04c9788460561dd0560b9c916519594
http://cyrusimap.org/mediawiki/index.php/Latest_Updates

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top