Podatność CVE-2011-4890


Publikacja: 2012-02-21   Modyfikacja: 2012-02-24

Opis:
The server in IBM solidDB 6.5 before FP9 and 7.0 before FP1 allows remote authenticated users to cause a denial of service (daemon crash) via a SELECT statement with a ROWNUM condition involving a subquery.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Soliddb 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72651
http://www.securitytracker.com/id?1026555
http://www.securityfocus.com/bid/51629
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021052
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021052#if5
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC80675
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IC79861
http://secunia.com/advisories/47654

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top