Podatność CVE-2012-0930


Publikacja: 2012-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Schneider Electric Modicon Quantum PLC allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Schneider-electric -> Modicon quantum plc 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICS-ALERT-12-020-03.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72590
http://www.securityfocus.com/bid/51605
http://secunia.com/advisories/47723

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top