Podatność CVE-2012-1175


Publikacja: 2012-08-26   Modyfikacja: 2012-08-27

Opis:
Integer overflow in the GnashImage::size method in libbase/GnashImage.h in GNU Gnash 0.8.10 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via a crafted SWF file, which triggers a heap-based buffer overflow.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> Gnash 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=803443
http://www.securityfocus.com/bid/52446
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/03/14/6
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/03/14/5
http://www.debian.org/security/2012/dsa-2435
http://secunia.com/advisories/48466
http://secunia.com/advisories/47183
http://git.savannah.gnu.org/cgit/gnash.git/commit/?id=bb4dc77eecb6ed1b967e3ecbce3dac6c5e6f1527

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top