Podatność CVE-2012-1537


Publikacja: 2012-12-11   Modyfikacja: 2012-12-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in DirectPlay in DirectX 9.0 through 11.1 in Microsoft Windows XP SP2 and SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, R2, and R2 SP1, Windows 7 Gold and SP1, Windows 8, and Windows Server 2012 allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted Office document, aka "DirectPlay Heap Overflow Vulnerability."

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Directx 
Microsoft -> Windows server 2003 
Microsoft -> Windows server 2008 
Microsoft -> Windows vista 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA12-346A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-082
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A16086

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top