Podatność CVE-2012-1856


Publikacja: 2012-08-14   Modyfikacja: 2012-08-15

Opis:
The TabStrip ActiveX control in the Common Controls in MSCOMCTL.OCX in Microsoft Office 2003 SP3, Office 2003 Web Components SP3, Office 2007 SP2 and SP3, Office 2010 SP1, SQL Server 2000 SP4, SQL Server 2005 SP4, SQL Server 2008 SP2, SP3, R2, R2 SP1, and R2 SP2, Commerce Server 2002 SP4, Commerce Server 2007 SP2, Commerce Server 2009 Gold and R2, Host Integration Server 2004 SP1, Visual FoxPro 8.0 SP1, Visual FoxPro 9.0 SP2, and Visual Basic 6.0 Runtime allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted (1) document or (2) web page that triggers system-state corruption, aka "MSCOMCTL.OCX RCE Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Microsoft Windows Common Controls MSCOMCTL.OCX Use-after-free
Nicolas Joly
11.09.2012

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Commerce server 
Microsoft -> Host integration server 
Microsoft -> Office 
Microsoft -> Office web components 
Microsoft -> Sql server 
Microsoft -> Visual basic 
Microsoft -> Visual foxpro 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/54948
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA12-227A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-060
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15447

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top