Podatność CVE-2012-2080


Publikacja: 2012-08-14   Modyfikacja: 2012-08-15

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the Node Limit Number module before 6.x-1.2 for Drupal allows remote attackers to hijack the authentication of users with the administer node limitnumber permission for requests that delete limits.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Node limit number project -> Node limitnumber 

 Referencje:
http://drupalcode.org/project/node_limitnumber.git/commit/90f0d3a
http://drupal.org/node/1506728
http://drupal.org/node/1506594
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/74525
http://www.securityfocus.com/bid/52816
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/04/07/1
http://secunia.com/advisories/48597
http://osvdb.org/80684

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top