Podatność CVE-2012-2536


Publikacja: 2012-09-11

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Microsoft Systems Management Server 2003 SP3 and System Center Configuration Manager 2007 SP2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka "Reflected XSS Vulnerability."

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> System center configuration manager 
Microsoft -> Systems management server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/55430
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA12-255A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-062
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15781

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top