Podatność CVE-2012-2550


Publikacja: 2012-10-09   Modyfikacja: 2012-10-10

Opis:
Microsoft Works 9 allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (heap memory corruption) via a crafted Word .doc file, aka "Works Heap Vulnerability."

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Works 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/55796
http://www.securitytracker.com/id?1027621
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA12-283A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-065

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top