Podatność CVE-2012-2588


Publikacja: 2014-09-19

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in MailEnable Enterprise 6.5 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) From, (2) To, or (3) Subject header or (4) body in an SMTP e-mail message.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
MailEnable Enterprise 6.5 XSS
loneferret
20.09.2014

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mailenable -> Mailenable 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/77547
http://www.securityfocus.com/bid/54900
http://www.exploit-db.com/exploits/20351
http://secunia.com/advisories/50205
http://osvdb.org/84589

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top