Podatność CVE-2012-2638


Publikacja: 2012-06-19

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in SmallPICT.cgi in SmallPICT before 2.7 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
WAP2 -> Smallpict 

 Referencje:
http://wap2.jp/download/spict/
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2012-000060
http://jvn.jp/en/jp/JVN36993373/index.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top