Podatność CVE-2012-2662


Publikacja: 2012-08-13   Modyfikacja: 2012-08-14

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Red Hat Certificate System (RHCS) before 8.1.1 and Dogtag Certificate System allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified parameters to the (1) System Agent or (2) End Entity pages.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Certificate system 
Redhat -> Dogtag certificate system 

 Referencje:
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-1103.html
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2015-1347.html
http://www.securityfocus.com/bid/54608
http://www.securitytracker.com/id?1027284
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/77101

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top