Podatność CVE-2012-2955


Publikacja: 2012-07-20

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in the administrative user interface in IBM Lotus Protector for Mail Security 2.1, 2.5, 2.5.1, and 2.8 and IBM ISS Proventia Network Mail Security System allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the query string.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus protector for mail security 
IBM -> Proventia network mail security system 
IBM -> Proventia network mail security system firmware 

 Referencje:
http://osvdb.org/84014
http://secunia.com/advisories/49897
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21605626
http://www.kb.cert.org/vuls/id/659791
http://www.securityfocus.com/bid/54486
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/76798

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top