Podatność CVE-2012-3367


Publikacja: 2012-08-13   Modyfikacja: 2012-08-14

Opis:
Red Hat Certificate System (RHCS) before 8.1.1 and Dogtag Certificate System does not properly check certificate revocation requests made through the web interface, which allows remote attackers with permissions to revoke end entity certificates to revoke the Certificate Authority (CA) certificate.

Typ:

CWE-310

(Cryptographic Issues)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.5/10
4.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Certificate system 
Redhat -> Dogtag certificate system 

 Referencje:
https://fedorahosted.org/pki/changeset/2430
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=836268
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/77102
http://www.securitytracker.com/id?1027284
http://www.securityfocus.com/bid/54608
http://secunia.com/advisories/50013
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-1103.html
http://osvdb.org/84098

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top