Podatność CVE-2012-4543


Publikacja: 2013-01-04   Modyfikacja: 2013-01-05

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Red Hat Certificate System (RHCS) before 8.1.3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) pageStart or (2) pageSize to the displayCRL script, or (3) nonce variable to the profileProcess script.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Redhat -> Certificate system 

 Referencje:
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=864397
http://www.securitytracker.com/id?1027846
http://www.securityfocus.com/bid/56843
http://secunia.com/advisories/51482
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-1550.html

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top