Podatność CVE-2012-4590


Publikacja: 2012-08-22

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in About.aspx in the Portal in McAfee Enterprise Mobility Manager (EMM) before 10.0 might allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) User Agent or (2) Connection variable.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Mcafee -> Enterprise mobility manager 

 Referencje:
https://kc.mcafee.com/corporate/index?page=content&id=SB10022

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top