Podatność CVE-2012-5695


Publikacja: 2014-10-20

Opis:
Multiple cross-site request forgery (CSRF) vulnerabilities in Bulb Security Smartphone Pentest Framework (SPF) 0.1.2 through 0.1.4 allow remote attackers to hijack the authentication of administrators for requests that conduct (1) shell metacharacter or (2) SQL injection attacks or (3) send an SMS message.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Bulb security -> Smartphone pentest framework 
Bulbsecurity -> Smartphone pentest framework 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23127
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23123
https://twitter.com/georgiaweidman/statuses/269138431567855618
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/80313
http://secunia.com/advisories/51415
http://osvdb.org/87327

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top