Podatność CVE-2012-6094


Publikacja: 2019-12-20

Opis:
cups (Common Unix Printing System) 'Listen localhost:631' option not honored correctly which could provide unauthorized access to the system

Typ:

CWE-863

(Incorrect Authorization)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Debian linux 
Apple -> CUPS 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/01/04/5
http://www.securityfocus.com/bid/57158
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2012-6094
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-6094
https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-6094
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/82451
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-6094

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top