Podatność CVE-2013-0538


Publikacja: 2013-05-01

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IBM Lotus Notes 8.x before 8.5.3 FP4 Interim Fix 1 and 9.0 before Interim Fix 1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a SCRIPT element in an HTML e-mail message, aka SPRs JMOY95BLM6 and JMOY95BN49.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Lotus notes 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/912420
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83270
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21633819

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top