Podatność CVE-2013-1608


Publikacja: 2013-03-26

Opis:
Directory traversal vulnerability in the Management Console on the Symantec NetBackup (NBU) appliance 2.0.x allows remote attackers to read arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:S/C:C/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.7/10
8.5/10
5.1/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec -> Netbackup appliance 

 Referencje:
http://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=&suid=20130320_00
http://www.securityfocus.com/bid/58542

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top