Podatność CVE-2013-1992


Publikacja: 2013-06-15

Opis:
Multiple integer overflows in X.org libdmx 1.1.2 and earlier allow X servers to trigger allocation of insufficient memory and a buffer overflow via vectors related to the (1) DMXGetScreenAttributes, (2) DMXGetWindowAttributes, and (3) DMXGetInputAttributes functions.

Typ:

CWE-189

(Numeric Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X -> Libdmx 

 Referencje:
http://www.x.org/wiki/Development/Security/Advisory-2013-05-23
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1852-1
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2013/05/23/3
http://www.debian.org/security/2013/dsa-2673
http://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2013-06/msg00157.html
http://lists.fedoraproject.org/pipermail/package-announce/2013-May/107024.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top