Podatność CVE-2013-2709


Publikacja: 2013-04-26

Opis:
Cross-site request forgery (CSRF) vulnerability in the FourSquare Checkins plugin before 1.3 for WordPress allows remote attackers to hijack the authentication of arbitrary users for requests that insert XSS sequences.

Typ:

CWE-352

(Cross-Site Request Forgery (CSRF))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Crunchify -> Foursquare-checkins 

 Referencje:
http://wordpress.org/extend/plugins/foursquare-checkins/changelog/
http://secunia.com/advisories/53151

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top