Podatność CVE-2013-3084


Publikacja: 2014-01-30

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Belkin Model F5D8236-4 v2 router allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Belkin -> F5d8236-4-v2 
Belkin -> F5d8236-4 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83839
http://securityevaluators.com/content/case-studies/routers/Vulnerability_Catalog.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top