Podatność CVE-2013-3137


Publikacja: 2013-09-11

Opis:
Microsoft FrontPage 2003 SP3 does not properly parse DTDs, which allows remote attackers to obtain sensitive information via crafted XML data in a FrontPage document, aka "XML Disclosure Vulnerability."

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Microsoft -> Frontpage 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-253A
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-078

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top