Podatność CVE-2013-3179


Publikacja: 2013-09-11

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Microsoft SharePoint Server 2007 SP3, 2010 SP1 and SP2, and 2013 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted request, aka "SharePoint XSS Vulnerability."

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Sharepoint foundation 
Microsoft -> Sharepoint server 
Microsoft -> Sharepoint services 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-253A
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2013/ms13-067
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A18750

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top