Podatność CVE-2013-3519


Publikacja: 2013-12-04

Opis:
lgtosync.sys in VMware Workstation 9.x before 9.0.3, VMware Player 5.x before 5.0.3, VMware Fusion 5.x before 5.0.4, VMware ESXi 4.0 through 5.1, and VMware ESX 4.0 and 4.1, when a 32-bit Windows guest OS is used, allows guest OS users to gain guest OS privileges via an application that performs a crafted memory allocation.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:A/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.9/10
10/10
5.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> Fusion 
Vmware -> Player 
Vmware -> Workstation 
Vmware -> ESX 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2013-0014.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top