Podatność CVE-2013-3532


Publikacja: 2013-05-10   Modyfikacja: 2013-05-11

Opis:
SQL injection vulnerability in settings.php in the Web Dorado Spider Video Player plugin 2.1 for WordPress allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the theme parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Webdorado -> Spider video player 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/98332
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/83374
http://www.securityfocus.com/bid/70763
http://www.securityfocus.com/bid/59021
http://packetstormsecurity.com/files/128851/WordPress-HTML5-Flash-Player-SQL-Injection.html
http://packetstormsecurity.com/files/121250/WordPress-Spider-Video-Player-2.1-SQL-Injection.html
http://osvdb.org/92264

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top