Podatność CVE-2013-3658


Publikacja: 2013-09-10

Opis:
Directory traversal vulnerability in VMware ESXi 4.0 through 5.0, and ESX 4.0 and 4.1, allows remote attackers to delete arbitrary host OS files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.4/10
9.2/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
Vmware -> ESX 
Vmware -> ESXI 

 Referencje:
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2013-000084
http://jvn.jp/en/jp/JVN72911629/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN72911629/995428/index.html

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top